01. Zmluva Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny rekonštrukčné práce

 Podpísanie zmluvy uzavretá v súlade s § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Rosa Slovensko - Ľubomír Lukáč a farnosťou Staré Hory Na rekonštrukciu interiéru kaplnky sv. Anny rekonštrukčné práce
dňa 10.04.2023.02 zmluva - omietky a náter

 

uzavretá zmluva 21.04.2024, v súlade s § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Peter Vician a farnosť Staré Hory 03.

 Zmluva o dielo uzavretá v súlade s § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi tridea, s.r.o. aRímskokatolícka cirkev, Farnosť Staré Hory


04. Zmluva na rekonštrukciu kaplnky sv. Anny, drevené časti

 Zmluva o dielo uzavretá v súlade s § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Igor Regináč a RKFÚ Staré Hory,