Sviatosti - Manželstvo

- O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov, a to najmenej tri mesiace vopred.

- Ak chcú mať vo farnosti Staré Hory sobáš snúbenci, z ktorých ani jeden nebýva vo farnosti Staré Hory, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

- Ak bol niektorý zo snúbencov-žiadateľov pokrstený v inej farnosti, vyžiada si krstný list na farskom úrade, kde bol pokrstený. V krstnom list e má byť uvedený dátum prvého sv. prijímania a birmovky. Ak to v krstnom liste nie je uvedené, treba iným spôsobom doložiť dátum prvého sv. prijímania a birmovky (pamätný obrázok a pod.)

- Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.